Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁNOVANÁ VÝSTAVBA V KARHULI

Na samém konci roku 2010, dne 27. prosince, schválilo zastupitelstvo obce Pravonín návrh územní studie Karhule, jež byla zadána a zpracována zcela adresně v intencích konkrétního zájemce o výstavbu rodinných domů na západním okraji osady Karhule, kat. území Křížov pod Blaníkem, obec Pravonín. Tuto územní studii zpracovala s datováním listopad 2011 Ing. arch. Michaela Štádlerová, PAFF - architekti, Bulharská 1023/17, 101 00 Praha 10.
Protože jde o poměrně rozsáhlý záměr výstavby (4 objekty pro bydlení) v nevelké osadě a na území CHKO Blaník, byla klíčovým dotčeným orgánem Správa CHKO Blaník, jež by zde měla hájit intenzívní veřejný zájem na ochraně přírody a krajiny.
Tento orgán měl již z minulosti problematiku stavebního rozvoje osady Karhule odborně zpracovánu včetně zcela jednoznačných výstupů Nechal si s datováním 11/2006 zpracovat "Vyhodnocení sídel z hlediska krajinného rázu" na území CHKO, a to od Ing. arch. Jitky Brychtové. Zde jsou formulovány pro lokalitu osady Karhule tyto limity:
- chránit západní část obce s obdélnou návsí a usedlostmi, které návesní prostor vymezují,
- zachovat sady po obvodu zastavěného území,
- západní část obce považovat za stabilizovanou, nedoplňovat nové objekty,
- ochrana toku a nivy potoka Brodce.
Byl zpracován rovněž "Katalog sídel v CHKO Blaník", a to Ing. Lubomírou Rackovou s datací 11/2006. Podle tohoto podkladu se jedná o přísně sledovanou část z hlediska krajinného rázu. Je třeba udržet tradiční charakter staveb, nezastavitelné jsou sady po obvodu vsi. Rozšíření sídla mimo zastavěné plochy katastru z roku 1982 ani zahušťování v zahradách není vhodné.
Územní plán obce Pravonín dosud platný a vztahující se i na osadu Karhule je z roku 1999 a stanoví v lokalitě na č.parc. 964 v kat. území Křížov pod Blaníkem, obec Pravonín (tzv. lokalita "A") pouze "rekreační bydlení". V tzv. lokalitě "B" (č. parc. 951, 1022 a 1025 v kat. území Křížov pod Blaníkem, obec Pravonín) pak "bydlení s hospodářskou funkcí", tedy zemědělskou usedlost. Navzdory těmto jednoznačným určením funkčního využití ploch je v lokalitě "A" navržen "dům v sadu" se zastavěnou plochou včetně doplňkových objektů a souvisejících zpevněných ploch až do 450m² (rekreační bydlení má ve smyslu § 2 písm. d) bodu 1. a 3. vyhl. č. 3/2008 Sb. limit 80m² zastavěné plochy), ve skutečnosti jde o záměr jakéhosi dvojdomu. V lokalitě "B" pak má jít o tři rodinné domy se zastavěnou plochou včetně doplňkových objektů a souvisejících zpevněných ploch vždy do 400m². O nějaké hospodářské funkci není již v územní studii jediné slovo. Obě tyto specifikace jsou tedy v rozporu s územním plánem obce, který byl vydán jako obecně závazný právní předpis, vyhláška obce - ale i s novějšími expertními podklady dotčeného orgánu pro ochrany krajinného rázu.
Správa CHKO vydala k návrhu územní studie vyjádření ze dne 25.11. 2010. Bylo to vyjádření vyřizované dr. Hanelem pod zn. 888/BN/2010, kde se sděluje, že návrh studie byl projednán dne 21.9. 2010 v Architektonické komisi AOPK ČR v Praze. Z tohoto projednání má existovat zápis, ve kterém se údajně sděluje, že návrh územní studie "ukazuje rozumné využití ploch určených územním plánem k zastavění. U výstavby realizované v souladu s územní studií nelze předpokládat významnější narušení krajinného rázu." Na základě tohoto "podkladu" pak Správa CHKO Blaník vydala vyjádření že "nemá námitek", aniž by stanovila nějaké podmínky nebo se vypořádala hodnověrně a přesvědčivě, proč souhlasí s porušením územního plánu a proč ignoruje obsah expertních podkladů opatřených na objednávku a za prostředky samotné Správy CHKO Blaník, tedy Vyhodnocení sídel z hlediska krajinného rázu a Katalog sídel v CHKO Blaník, zmíněné výše v tomto podání. Mimoto tento orgán obdržel žádost o vyjádření dne 22.11. 2010, takže své vyjádření vydal během tří dnů!
Navíc parcela č. 951 podle územního plánu z roku 1982 nepatřila do zastavěného území obce, což správa CHKO Blaník vůbec přehlédla a ani podle územního plánu z roku 1999 nepatří do současně zastavěného území.

 
 

ÚZEMNÍ STUDIE A DALŠÍ PODKLADY